ОБ
Р
АЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА НАЦИОНАЛНА ГАРАНЦИЯ
1 2 3 4 5
Моля
, изрежете по един талон при всеки извършен ремонт
Запознат съм и приемам условията на гаранция и експлоатация на уреда.
ВАЖНО! За да е валидно, заявлението трябва да бъде регистрирано до 30 дни от закупуването на уреда - за всички уреди с
промоционално удължена гаранция. За всички останали уреди, регистрацията е препоръчителна. Редът за регистрация е описан в това
заявление за национална гаранция.
Уредът е изпробван и предаден с пълна комплектация и документи.
УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ - ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ:
3. На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, напр.вани, дист. управления, кабели, филтри и др.) всички стъклени,
гумени и други бързоизносващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация;
5. При използване на уреда не по предназначение. Дефиницията потребителска ( домашна) употреба, абсолютно изключва използването на продукта за извършването на търговска
и/или професионална дейност, както използването му за каквито и да е други цели освен домакинските. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по
смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Уредите придружени с това
заявление са за домашна употреба и са непригодни за използване с комерсиална цел. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите
характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба. За бойлери - ако циркулационното налягане е по-голямо от работното налягане, отговорността е на
крайния клиент; При неспазване предписанията в инструкцията на производителя. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА! При несъответствие капацитета на
съоръжението с условията на експлоатация.
2. При повреди следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на
отделни техни възли и дефекти от неспазване на препоръките за транспорт; Когато повредата е причинена умишлено или по непрадпазливост.
10. Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 месеца от закупуването му. За изделията, при които монтажът не е задължителен, гаранционният
срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията важи само за активната част на системата (за аудио системи и колони), за LCD се изпълнява съобразно европейска директива
ISO 13406-2 и не покрива спукани и надраскани панели.
12. В случаите на рекламация, при които след извършването на необходимата диагностика бъде установено, че продуктът – предмет на рекламация отговаря на валидната за него
техническа спецификация ( не е налице дефект ), или че причината за установен дефект е неспазване на гаранционните условия, купувачът ( клиентът ) дължи на извършилия
диагностика сервиз заплащане, съобразно утвърдения от страна на сервиза ценораспис.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 40 от ЗПЦСЦУПС. Независимо от предоставената търговска
гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 40 от ЗПЦСЦУПС.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с
договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него
начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на
потребителската стока.
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
14. Приложими разпоредби на ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ, в сила от 01.01.2022 г.
Поздравяваме Ви с добрия избор на домакински електроуред! Фирмата вносител „Денсис мениджмънт” ООД със седалище и адрес на управление: гр.София,
бул.”Акад.Ст.Млафденов” 90, ЕИК 202488034, Ви гарантира надеждното използване на уреда при спазване на условията за пренасяне, съхранение и мрежово захранване. Гаранцията
на територията на Република България се изпълнява от "България сервиз груп" ООД.Това заявление удостоверява правото на рекламация за придобития от Вас уред и не удостоверява
съответствието му. През гаранционния срок всички дефектирали компоненти ще бъдет подменени безплатно, освен в следните случаи:
1. При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица. Само упълномощените сервизи разполагат с оригинални резервни части; При претенции за неокомплектованост на уреда,
непосочени при закупуването му; За преоценени уреди; Гаранцията не се поема, ако е повреден (не се чете) серийния производствен номер на продукта; Незначителни повреди,
включително, но не само: надрасквания,напуквания,изтърквания,промяна на цвета и др.
4. При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, почистване на оптика ,периодични профилактики, непочистени филтри, насекоми и други външни въздействия,
механични увреждания на свързващите системи (кабели, захр. блокове, приставки, консумативи); Под въздействието на агресивна външна среда или поради неполагане на
необходимата грижа за продукта.
6.При неправилно попълнено, поправено, нерегистрирано заявление, несъвпадение между фабричния номер на уреда и попълнения в заявлението; При липса на документ за
закупуване правото Ви на рекламация няма да бъде признато. Заявлението за гаранция е уникален документ и не подлежи на преиздаване.
7. Посещението на специалист по заявка на клиента и липса на дефект или поради установено неспазване на гаранционните условия се заплаща от клиента. За всички уреди с тегло под
30 кг и всякаква аудио-визуална техника обслужването се извършва в сервизна база, а не в дома на клиента, с изключение на уредите за вграждане. ВАЖНО: Преди да подадете
рекламация набавете всички съпровождащи уреда документи като: заявление за гаранция, фактура, касова бележка за покупката. При липса на информация запазваме правото си да
Ви откажем регистрация на рекламацията.
9. Съгласно чл. 47, ал. 3: Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на
който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната,
в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на
потребителя.
11. ВАЖНО!!! При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта предмет на рекламация, респектвно от датата на осигуряване на достъп до
същия.
13. Гаранционният сервиз не носи отговорност в случай на нестандартни носители на информация или кабелни мрежи, некачествени и нелегални носители на информация.
Установяването на изправността на изделието се извършва при еталонни сигнали и носители на информация в сервизната база по местоживеене.
Двугодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя
за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от двугодишния срок.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на
обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
2. значимостта на несъответствието;
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската
стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на
едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за
материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието
вреди. Ако се появи несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на
стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от
следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на
потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко- продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Подпис:.......................
ОБ
Р
АЗЕЦ
Дата на закупуване:
Вид уред:
УРЕДЪТ Е ЗАКУПЕН:
Модел:
от фирма:
с фактура No/дата: Фабричен номер:
населено място: Печат:
Част А
Запазете тази
част.
Попълва се при
закупуване на
уреда от
търговския
работник.
Номе
р на свидетелството:
ВАЖНО
: При липса на номер на
това място, свидетелството е
НЕВАЛИДНО!
(име (фирма), презиме, фамилия)
(гр.(с.) / пощ. код / адрес: ул., бл., вх)
(телефони за връзка)
ГАРАНЦИОНЕН СРОК
С цената на градски разговор ще приемем вашата рекламация съобразно чл.127 от ЗЗП.Специалист от фирмата ще реши начина на
ремонт на Вашият уред.Работно време за приемане на рекламации 09 - 18 ч. В.официалните работни дни.
ПРИ ПРОБЛЕМ С ВАШИЯ УРЕД:
Уважаеми клиенти, този формуляр е съобразен с Чл.40 от ЗПЦСЦУПС на Р.България
.
Регистър ремонти (съобразно чл.128, ал.2 от ЗЗП) - изисквайте от служителите при всеки ремонт с подмяна на компоненти да попълват това поле:
Монтаж: Дата: Име на техника: Подпис:
Ремонт 1: Дата: Име на техника: Подпис:
Ремонт 5: Дата: Име на техника: Подпис:
Ремонт 4: Дата: Име на техника: Подпис:
Ремонт 2: Дата: Име на техника: Подпис:
Ремонт 3: Дата: Име на техника: Подпис:
ИЗВЪРШЕНИ РЕМОНТИ
Фирмата разполага със сервизни бази на територията на цялата страна.В състояние сме да Ви предложим най-новата система на
гаранцинно обслужване, посредством единен информационен център на
Уверете се, че всички данни в част А са попълнени.Ако не са попълнени, ще ги намерите на фабр.табелка и документи на уреда, след като
сте се уверили, ча данните са попълнени и сте запознати с гаранционните условия, обадете се на нашия национален телефонен номер
0700 10 218.Заявка за ремонт можете да извършите на интернет адрес www.servicebg.net. За градовете София, Варна и Пловдив може
да използвате директните телефони гр.София кв.Лозенец тел: (02) 963 22 49, (02) 865 01 55, моб.тел: 0882 266829 кв.Люлин (02) 925 08 70, :
(02) 925 13 22, моб.тел: 0882 266828, гр.Варна (052) 500 217,(052) 304 141, моб.тел: 0882 266801, 0882 266802,гр.Пловдив (032) 648 348,
моб.тел 0882 266831
НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН: 0700 10 218
5 4 3 2 1
Подпис на клиента: Подпис на клиента: Подпис на клиента: Подпис на клиента: Подпис на клиента:
Моля
, изрежете по един талон при всеки извършен ремонт
Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени
некачествени материали. Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при домашна експлоатация на уреда и
при спазване на инструкциите за употреба.
Дефиницията потребителска ( домашна) употреба, абсолютно изключва използването на продукта за извършването на търговска
и/или професионална дейност, както използването му за каквито и да е други цели освен домакинските.
При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на
юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в
случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и
професионална употреба.
Молим при въпроси, касаещи некоректно отношение от страна на сервизните бази или за препоръки да ни информирате на: тел: 0700 10 218
Име и адрес на лицето предоставящо гаранцията: Денсис Мениджмънт ООД , адр. гр. София, бул. "Акад. Ст. Младенов" 90, тел. 02/9601200
Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, ако се появи несъответствие въпреки
предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи
цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31